Breaking News

घुसखोरी करणाऱ्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख

महाराष्ट्र शासन | आदिवासी विकास विभाग -
महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या सध्‍या अस्तित्‍वात असलेल्‍या अनुसुचित जमातीच्‍या व जातीच्‍या तुलनात्‍मक माहिती देणारे वि‍वरण पत्र 
शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक - १९८५०४२४०००००००१२४ 
जी.आर. दिनांक - 24-04-१९८५ 
यामध्ये सर्व घुसखोरी करणाऱ्या जातीचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे pdf फाईल मध्ये पान क्र ११ वर बघा . आणि जास्तीत जास्त आदिवासींपर्यंत पोहचवा 
अधिक माहिती साठीhttps://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Ratnagiri/GCST048501.PDF


No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. AYUSH | Adivasi Yuva Shakti